Privacy Policy

E-SourceHub, gevestigd aan Anna blamanlaan 30, 1422GZ, Uithoorn, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Anna blamanlaan 30, 1422GZ, Uithoorn, Nederland

+316 558 560 49

Serdar Oksuz is de Functionaris Gegevensbescherming van E-SourceHub Hij/zij is te bereiken via soksuz@imperatoris.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

E-SourceHub verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Persoonsgegevens die wij verwerken

E-SourceHub verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

E-SourceHub verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@e-sourcehub.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

E-SourceHub verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– E-SourceHub analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– E-SourceHub verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

E-SourceHub neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van E-SourceHub) tussen zit. E-SourceHub gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: #use_explanation

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

E-SourceHub bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Naam, contactgegevens en demografische informatie: bewaard gedurende 3 maanden.
  • Betalingsinformatie en financiële gegevens: bewaard gedurende 3 maanden.
  • Bestelgeschiedenis en aankoopinformatie: bewaard gedurende 3 maanden.
  • Communicatiegegevens en klantenservice-interacties: bewaard gedurende 3 maanden.
  • Website-analyse en gebruiksgegevens: bewaard gedurende 3 maanden.

Deze bewaartermijnen van 3 maanden zijn van toepassing om te voldoen aan onze verplichtingen en de noodzakelijke doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de gegevens veilig verwijderd of geanonimiseerd, tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

E-SourceHub deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. E-SourceHub blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt E-SourceHub uw persoonsgegevens aan andere derden, maar alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Hieronder vindt u een overzicht van de categorieën derden, de naam en jurisdictie, het doel van de gegevensverstrekking en welke gegevens worden verstrekt:

Categorie derde Naam en jurisdictie Doel van gegevensverstrekking Verstrekte gegevens
Logistieke dienstverleners Forwarder in China – Boloo Verzenden van bestellingen naar klanten Naam, afleveradres, contactgegevens
Betaaldienstverleners Alibaba Group Verwerken van betalingen voor bestellingen Betalingsinformatie, factuurgegevens
Inkoopartners Alibaba Group Uitvoeren van inkooporder en facturen Demografische gegevens, aankoopgeschiedenis

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

E-SourceHub gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. E-SourceHub gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@e-sourcehub.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. E-SourceHub zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. E-SourceHub wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

E-SourceHub neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@e-sourcehub.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

E-SourceHub neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of stuur een e-mail naar info@e-sourcehub.nl.

E-SourceHub heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen (SSL/TLS) bij gegevensoverdracht.
  • Implementatie van strikte toegangscontroles en autorisatiesystemen om ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te voorkomen.
  • Reguliere monitoring van onze systemen en netwerken om mogelijke beveiligingsincidenten op te sporen en te verhelpen.
  • Periodieke beveiligingsaudits en risico-evaluaties om de effectiviteit van onze beveiligingsmaatregelen te waarborgen.
  • Training van ons personeel over gegevensbescherming en vertrouwelijkheid.

Wij streven ernaar om continu onze beveiligingsmaatregelen te verbeteren en de nieuwste technologische ontwikkelingen op dit gebied te volgen.