Algemene voorwaarden E-SourceHub

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en dienstverlening van E-SourceHub, gevestigd te Uithoorn, Nederland, in het kader van sourcing en inkoop van producten.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2. Sourcing en inkoop

2.1 E-SourceHub fungeert als een professionele tussenpersoon voor het sourcen en inkopen van producten namens klanten.

2.2 E-SourceHub zal zich inspannen om de best mogelijke leveranciers te vinden die aan de specificaties en vereisten van de klant voldoen.

 

3. Offertes en overeenkomsten

3.1 Alle door E-SourceHub verstrekte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een schriftelijke bevestiging van de bestelling ontvangt van E-SourceHub.

3.3 Eventuele wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk overeengekomen te worden door beide partijen.

 

4. Prijs en betaling

4.1 De prijzen voor de sourcing- en inkoopdiensten worden overeengekomen tussen E-SourceHub en de klant op basis van de specificaties en vereisten van de producten.

4.2 Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

5. Levering en eigendomsoverdracht

5.1 E-SourceHub spant zich in om de producten op de afgesproken leverdatum te leveren aan de klant. Eventuele vertragingen in de levering als gevolg van externe factoren vallen buiten de verantwoordelijkheid van E-SourceHub.

5.2 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de producten gaat over op de klant op het moment van levering.

5.3 De eigendom van de producten gaat pas over op de klant na volledige betaling van de overeengekomen prijs.

 

6. Kwaliteit en garantie

6.1 E-SourceHub streeft ernaar om producten van goede kwaliteit te sourcen en in te kopen bij betrouwbare leveranciers.

6.2 Indien de klant gebreken constateert aan de geleverde producten, dient dit binnen een redelijke termijn schriftelijk te worden gemeld aan E-SourceHub.

6.3 Eventuele garantieclaims worden afgehandeld volgens de garantievoorwaarden van de betreffende leverancier.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 E-SourceHub is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade of verlies dat voortvloeit uit de sourcing- en inkoopdiensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

7.2 De aansprakelijkheid van E-SourceHub is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

 

8. Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

8.1 E-SourceHub behandelt alle verstrekte informatie en gegevens van klanten als vertrouwelijk en zal deze niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de sourcing- en inkoopdiensten of indien wettelijk vereist.

8.2 E-SourceHub neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen conform de geldende wet- en regelgeving.

 

9. Geschillen

9.1 Op alle overeenkomsten tussen E-SourceHub en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 In geval van geschillen zullen partijen streven naar een minnelijke schikking. Indien dit niet mogelijk is, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.